Vòng cẩm thạch bọc vàng sẵn – 9 phân – 1 chỉ 07

5.000.000