Dây xoắn bướm – 2 chỉ 12 – 42 – 44cm và 3 chỉ

14.000.000