Dây chuyền 4 chỉ 12 và dây chuyền 5 chỉ 74

21.351.000